00,0 €
Spôsoby dodania
Prepravca3.90 €
Osobný odber BrnoZadarmo
Doprava zadarmo od 30 €

Lumeny a svetelný tok – hygienické požiadavky na osvetlenie pracoviska

K čomu je dobré sledovať jednotku svetelného toku Lumen?Napríklad kvôli hygienickým požiadavkám na osvetlenie pracoviska.

K čomu je dobré sledovať jednotku svetelného toku Lumen? Napríklad kvôli hygienickým požiadavkám na osvetlenie pracoviska.

Lumen (lm) – svetelný tok

Lumen je jednotkou svetelného toku. Udává nám celkové množstvo svetla, které zdroj svetla vyžaruje. Typický svetelný tok pri 100W žiarovke je približne 1500 lm, v porovnaní pri sviečke je to len okolo 13 lm. Výrobcovia svietidiel svetelný tok uvádzajú preto, že je to výstižnějšie než príkon vo wattoch, pretože v lumenoch sa meria len to, čo skutočne vidíme, nemeria všetku energiu, ktorú svetelný zdroj spotrebuje.
 
Jednotkou osvetlenia je potom lux, ktorý udáva "hustotu" svetla, ktorá dopadá na plochu, na ktorú svieti zdroj svetla.

Pre predstavu uvádzame tabuľku pre porovnanie:

porovnání lumeny a waty

 

Pokiaľ stále premýšľate nad tým, aký je v praxi rozdiel v hodnotách lumenov, potom budete mať jasno, keď sa pozriete na nasledujúci obrázok. Skutočne zjednodušene povedané, čím viac lumenov, tým viac svetla v danej miestnosti.

rozdíl ve svítivosti žárovky
 

Pokiaľ máte na starosť zariaďovanie nových kancelárii, pracovísk alebo verejných priestorov, možno ani neviete, že je zo zákona priamo dané, aké hodnoty a podmienky sú dané pre ochranu zdravia pri práci. V tomto prípade konkrétne hygienické požiadavky na osvetlenie pracoviska. Aby ste nemuseli zložito hľadať celé znenie, máme tu pre vás najdôležitejší úryvok z tohto nariadenia (zákon v tomto znení platí v ČR, kde má Dekolamp sídlo).

Úryvok z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. „Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci„ v platném znění:

HLAVA II

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ PRACOVIŠTĚ

§ 45

Osvětlení pracoviště

(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení16) Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě16). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

(3) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:
a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,
b) celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

(4) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:
a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,
b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

(5) Hodnoty celkového umělého osvětlení podle odstavců 3 a 4 se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu.

(6) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců 3 a 4, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště
a) pouze s nočním provozem,
b) které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,
c) jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,
d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,
e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 6, na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Ēm = 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů17). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti.

(8) V místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní osvětlenosti musí být Dmin = 1,0 %.

(9) Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.

(10) Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění provádí minimálně jednou za 2 roky, na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu se čištění provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu se čištění provádí zpravidla čtyřikrát ročně. Lhůty pro čištění se mohou rovněž stanovit podle činitele znečištění upraveného v české technické normě pro denní a umělé osvětlení18).

(11) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení19).

§ 45a

Osvětlení venkovních pracovišť

Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor23).
 

HLAVA III

BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY PRACOVIŠTĚ

§ 46

Světlá výška prostor určených pro práci

(1) Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše
a) do 20 m2 nejméně 2,50 m,
b) do 50 m2 nejméně 2,60 m,
c) od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m,
d) od 101 do 2000 m2 nejméně 3,00 m,
e) více než 2000 m2 nejméně 3,25 m.

(2) Světlá výška prostoru určeného pro práci se šikmým stropem při ploše do 20 m2, na kterém se vykonává trvalá práce, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Prostory určené pro pracovní činnost v odstavci 1 písm. b) až e) musí mít světlé výšky upravené v tomto ustanovení nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m.

(3) Světlé výšky uvedené v odstavci 1 písm. c) až d) mohou být v prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b), bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m.

Prikladáme taktiež časť o osvetlení zariadení a prevádzok pre výchovu a vzdelávanie:

(3)  Parametry umělého osvětlení ve vnitřních prostorech budov zařízení pro  výchovu  a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí odpovídat   normovým   požadavkům   české  technické  normy  upravující požadavky na  osvětlení pro vnitřní pracovní prostory^14). Barevný tón umělého  světla volit pro hodnoty Em L 200 lx teple bílý; 200 lx < Em L 1000  lx  neutrálně  bílý;  Em  >  1000 lx chladně bílý podle normových požadavků^14). Rovnoměrnost umělého osvětlení na chodbách a schodištích musí být větší než 0,2.

Podrobné informácie nájdete vo Vyhláške č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých se změnami: 343/2009 Sb.
 

Sme priami dovozcovia renomovaných značiek

  • Philips
  • Trio
  • Ideal Lux
  • Lutec
  • Italux
  • WiZ
  • Philips Hue
Všetky značky