Obchodné podmienky

 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
obchodné spoločnosti
DEKOLAMP s.r.o.
so sídlom Křenová 409/52, 602 00 Brno
identifikačné číslo: 05226198
zapísanej v obchodnom registri Krajským súdom Brno, oddíl C, vložka 94196
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.dekolamp.sk
 
 
 
I. Úvodné ustanovenie 
 
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predajca DEKOLAMP s.r.o. so sídlom Křenová 409/52, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 05226198 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webových stránkach umiestnených na internetovej adrese www.dekolamp.sk (ďalej len "webové stránky"), a to prostredníctvom rozhrania webových stránok (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
 2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných.
 4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť výhradne v slovenskom jazyku.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva ani povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 
 
II. Užívateľský účet 
 
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webových stránkach môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webových stránkach a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 
III. Uzavretie kúpnej zmluvy 
 
 1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: a) objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru ac) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
IV. Cena tovaru a platobné podmienky 
 
 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: -       v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Dekolamp s.r.o., Křenová 52, 602 00 Brno;
  -       v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  -       bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 4023897576/7500, vedený v spoločnosti Dekolamp s.r.o. (ďalej len "účet predávajúceho");
  -       bezhotovostne platobnou kartou;
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a   dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. IV ods. 6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. III ods. 6 obchodných podmienok), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 
V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravený alebo vyrobený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (jedná sa predovšetkým o kryty s vlastnou potlačou), od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. V ods. 1 obchodných podmienok ani o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na kontaktnú adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@dekolamp.sk.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V ods. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania termínu pre vrátenie tovaru späť na sklad, nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaniká. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. V ods. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 5. Nárok na náhradu škody vzniknutú na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 7. Predávajúci umožňuje zákazníkovi nad rámec zákona vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní. Tovar nesmie javiť známky užívania a treba ho vrátiť v originálnom obale. Možnosť vrátenia tovaru do 14 kalendárnych dní sa nevzťahuje na externé batérie.
 8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
VI. Preprava a dodanie tovaru 
 
 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
 6. Doba dodania uvedená na webových stránkach má iba orientačný charakter. Predávajúci ju negarantuje a nenesie ani žiadnu finančnú zodpovednosť plynúcu z jej nedodržania. Nad tovarom v momente odovzdania prepravnej spoločnosti stráca predávajúci všetok vplyv.
VII. Práva z chybného plnenia  a reklamácie
 
 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od charakteru tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva: - ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  - ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  - ak ide o chyby odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  - ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nemá vady, a to najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať telefonicky alebo e-mailom predávajúceho o zistených závadách do 48 hodín od dodania, aby sme mohli poškodenie uplatňovať u prepravcu. Včas neoznámené reklamácie nebudú uznané. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností: -na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@dekolamp.sk
  -poštou na adresu predávajúceho: Dekolamp s.r.o., Křenová 52, 602 00 Brno
  -telefonicky na tel. č.: +421 233 527 880
  -osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: Dekolamp s.r.o, Křenová 52, 602 00 Brno
 5. Ustanovenia uvedené v čl. VII ods. 2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 6. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný vystaviť pri uplatnení reklamácie reklamačný protokol. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.
 7. Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky (návodu na obsluhu). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škody z neodborného používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 
VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@dekolamp.sk Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
IX. Ochrana osobných údajov 
 
 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytována zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov
 2. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Prevádzkovateľ e-shopu všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu firmy a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Kupujúci ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ e-shopu je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00067671.
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, prípadne názov firmy, adresa bydliska či adresa sídla, kontaktná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, popr. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Kupujúci potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. IX ods. 5 obchodných podmienok) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 10. Všetky materiály publikované na webových stránkach dekolamp.cz sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach "informácie pre tlač". 
X. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies 
 
 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webových stránkach možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 
XI. Doručovanie 
 
 1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho. 
XII. Záverečné ustanovenia 
 
 1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom podla ust. Čl. 3 Nariadenia Evropskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008, zejména pak: - z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  - z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  - z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok, či už vzhľadom k platným a účinným právnym predpisom alebo vzhľadom k ich zmenám, ukáže neplatným, neúčinným alebo sporným, alebo sa zistí, že niektoré ustanovenie chýba, zostávajú ostatné ustanovenia obchodných podmienok touto skutočnosťou nedotknuté. Na miesto predmetného ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližší zamýšľanému účelu obchodných podmienok, alebo, ak nie je takého ustanovenia právneho predpisu, spôsob riešenia, ktorý sa dotknutému ustanovenia čo najviac približuje.
 3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.  Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: DEKOLAMP s.r.o; so sídlom Křenová 409/52, 602 00 Brno, identifikačné číslo: 05226198.  Adresa pre doručovanie elektronickej pošty info@dekolamp.sk.
 5. Kupující bol oboznámený s obchodnými podmienkami.
 6. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 1. 8. 2016. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.
  
 
V Blansku, dňa 25. 7. 2016